Beartas príobháideachais


1. Réamhrá


Ón 11 Nollaig 2018, is le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018[1] a rialaítear cosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí an Aontais. Faoin Rialachán sin, leantar na prionsabail agus na rialacha céanna agus a bunaíodh faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí[2].

Cuirimid an fhaisnéis seo a leanas ar fáil duit bunaithe ar Airteagail 15 agus 16 de Rialachán (AE) 2018/1725.

Féadfaidh naisc le suíomhanna gréasáin eile a bheith ar an suíomh gréasáin seo. Níl Parlaimint na hEorpa freagrach as ráitis phríobháideachais ná as cleachtais phríobháideachais ar shuíomhanna gréasáin tríú páirtí.


2. Cén fáth a mbailímid, a stórálaimid agus a bpróiseálaimid do chuid sonraí agus cén bunús dlí faoina ndéanaimid sin?


Bailímid agus próiseálaimid do chuid faisnéise pearsanta chun fanacht i dteagmháil le saoránaigh a chuir in iúl go deonach gur mian leo go mbeadh siad ar an eolas faoi obair laethúil Pharlaimint na hEorpa nó go mbeidís páirteach san obair sin.

Ina theannta sin, tá an phróiseáil bunaithe ar chinneadh an 17/06/2019 ón mBiúró PE 636.718/BUR mar a ndéantar cur síos air in PV\1186432EN.docx, áit a ndearna Feisirí de Pharlaimint na hEorpa “béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann leis an líonra bunaithe de chomhpháirtithe príobháideacha agus poiblí a choinneáil, fiú tar éis na dtoghchán; agus an tuairim a chur in iúl nach mór don chumarsáid leis na saoránaigh faoi Pharlaimint na hEorpa a bheith ina gealltanas leanúnach, agus ní iarracht ar leithligh a tharlaíonn uair amháin gach cúig bliana roimh na toghcháin”.

Déantar do chuid faisnéise pearsanta a láimhseáil de réir na gcoinníollacha a ndéantar cur síos orthu i bpointí (a) agus (d) de mhír 1 d’Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2018/1725. Is ar mhaithe le leas an phobail a dhéantar na cúraimí a bhaineann le feachtas institiúideach faisnéise agus cumarsáide Pharlaimint na hEorpa agus tá siad bunaithe ar Chreat Feidhmiúcháin Straitéiseach Ardrúnaíocht Pharlaimint na hEorpa.

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa do shonraí pearsanta a phróiseáil de réir mar is gá chun na cúraimí thuasluaite a chomhlíonadh agus sa chás sin amháin gur thoiligh tú gan débhrí leis an bpróiseáil. Ní phróiseálfar do shonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun na cuspóirí ar tarchuireadh iad ina leith a chomhlíonadh.


3. Cé atá freagrach as próiseáil do chuid sonraí? (Rialaitheoir)


Is í Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide i bParlaimint na hEorpa atá freagrach as próiseáil do chuid sonraí.

Is é an tOifigeach Cosanta Sonraí i bParlaimint na hEorpa a áirithíonn go ndéantar forálacha Rialachán (AE) 2018/1725 a chur i bhfeidhm laistigh den institiúid.

Tá an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) ag gníomhú mar údarás maoirseachta neamhspleách. Cinntíonn MECS go ndéanann institiúidí agus comhlachtaí uile AE an ceart chun príobháideachta atá ag daoine a urramú nuair a bhíonn sonraí pearsanta na ndaoine sin á bpróiseáil acu.


4. Cad iad na sonraí pearsanta a bhailímid?


Ní bhailímid ach faisnéis atá de dhíth orainn chun na gcríoch a leagadh amach tráth an bhailiúcháin a chomhlíonadh, agus is féidir leat an fhaisnéis sin a thabhairt cothrom le dáta uair ar bith.

Baileoimid faisnéis uait sna bealaí seo a leanas:

 • Uait féin go díreach agus/nó ar an teileafón/trí ríomhphost

 • Nuair a chláraíonn tú ar an suíomh

Seo thíos an fhaisnéis a d’fhéadfaimis, le cead uait, a bhailiú uaitse:

 • Ainm agus Sloinne;

 • Sonraí teagmhála (e.g. seoladh ríomhphoist, áit chónaithe, uimhir theileafóin, etc.);

 • Rogha teanga;

 • Pictiúr próifíle;

 • Naisc do na meáin shóisialta amhail cuntas Facebook, cuntas Twitter...

 • Sainroghanna i dtaca le cumarsáid amach anseo, lena n-áirítear sainroghanna síntiúis agus réimsí spéise i gceann amháin nó níos mó d’fhochatagóirí téamacha áirithe a gcinneann tú tuilleadh faisnéise a fháil ina leith (roghnach);

 • Chun críoch staidrimh agus tuairiscithe, coinníonn Parlaimint na hEorpa taifead freisin ar líon na n-úsáideoirí arna n-earcú ag úsáideoirí eile tríd an ardán.

 • Chun críoch staidrimh agus tuairiscithe, coinníonn Parlaimint na hEorpa taifead freisin ar rátaí oscailte na ríomhphost a sheoltar.

Tabhair do d’aire, de réir thuairim an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí, go bhféadfadh sé go mbeadh tú faoi réir próifíliú chun faisnéis a bhaineann le do leasanna a bhailiú agus a phróiseáil.


Fianáin agus stóráil áitiúil

Socraíonn an suíomh gréasáin seo fianáin chun feidhmeanna a chumasú nó a fheabhsú nó chun an nascleanúint don úsáideoir a dhéanamh níos fearr, agus chuige sin amháin. Úsáideann Parlaimint na hEorpa an chuideachta AT Internet chun sonraí anaithnide a bhailiú chun críoch staidrimh amháin. Ní úsáideann an Pharlaimint fianáin i gcás ar bith chun sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil, a scaipeadh nó a thaifeadadh. Trí chliceáil ar an nasc ‘Athraigh sainroghanna fianáin’ ar bhun an leathanaigh, is féidir le húsáideoirí na socruithe fianáin a athrú go héasca i ndiaidh a rogha tosaigh.


Cad a dhéanfaidh tú mura bhfuil tú ag iarraidh fianáin a bheith socraithe ar do ríomhaire?

Measann daoine áirithe go gcuireann sé isteach ar an bpríobháideacht faisnéis a stóráil ar a ríomhaire nó ar a ngléas móibíleach, go háirithe nuair is tríú páirtí a dhéanann an fhaisnéis sin a stóráil nó a úsáid i ngan fhios dóibh. Más fearr leat, is féidir bac a chur ar chuid de na fianáin nó ar gach fianán, nó is féidir na fianáin atá socraithe cheana féin a scriosadh fiú, ach bí ar an eolas go bhféadfá cuid de na feidhmeanna a chailleadh. Chun é sin a dhéanamh, caithfidh tú na socruithe príobháideachta ar do bhrabhsálaí a athrú.

Tá uirlisí forbartha ag roinnt oibreoirí tríú páirtí chun bailiúchán agus úsáid faisnéise a dhíchumasú trína modúil féin.


Fianáin tríú páirtí

D’fhéadfadh sé go n-úsáideann Facebook, Twitter, YouTube agus Google Map fianáin chun inneachar a chomhroinnt ar líonraí sóisialta nó chun staidreamh rochtana a ghiniúint. D’fhéadfadh láithreacht, líon agus stádas na bhfianán brath ar an gcaoi a n-úsáideann tú na hardáin sin roimh do chuairt nó i rith do chuairte ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa. Trí ghlacadh leis na fianáin tríú páirtí sin, d’fhéadfaí spriocdhíriú ort chun críoch fógraíochta.

Ba cheart duit a fháil amach duit féin cad é beartas an tsuímh ábhartha maidir le fianáin líonraí sóisialta, rud is féidir a dhéanamh trí chliceáil ar na naisc ábhartha. Trí chliceáil ar an nasc ‘Athraigh sainroghanna fianáin’ ar bhun an leathanaigh, is féidir leat freisin do shainroghanna fianáin a nuashonrú don suíomh seo.


Cad is fianán ann?

Úsáideann formhór na suíomhanna gréasáin a dtugann tú cuairt orthu fianáin chun feabhas a chur ar an úsáid is féidir a bhaint as an suíomh. Cumasaíonn na fianáin don suíomh ‘cuimhneamh’ ort - bíodh sé le haghaidh thréimhse do chuairte (le cabhair ó ‘fhianán seisiúin’) nó le haghaidh cuairteanna athuaire (le cabhair ó ‘fhianán marthanach’).

Is féidir réimse leathan feidhmeanna a bheith ag fianáin. Cumasaíonn siad duit dul idir leathanaigh ar bhealach éifeachtúil, do chuid roghanna a stóráil agus an úsáid is féidir a bhaint as an suíomh gréasáin a fheabhsú tríd is tríd. Déanann na fianáin an t-idirghníomhú idir tú féin agus an suíomh gréasáin níos sciobtha agus níos éasca. Mura mbaineann suíomh gréasáin úsáid as fianáin, glacfaidh sé leis gur cuairteoir nua thú gach uair a rachaidh tú chuig leathanach nua ar an suíomh – mar shampla, nuair a dhúnann tú roghchlár chun dul ar aghaidh chuig leathanach nua, ní chuimhneoidh sé gur dhún tú an roghchlár ar an leathanach roimhe sin agus taispeánfaidh sé an chéad leathanach eile agus roghchlár an leathanaigh nua sin ar oscailt air.

Úsáideann roinnt suíomhanna gréasáin fianáin chun gur féidir leo díriú ar a dteachtaireachtaí fógraíochta nó margaíochta bunaithe, mar shampla, ar an áit a bhfuil tú agus/nó do chuid nósanna brabhsála.

Féadfaidh an suíomh gréasáin a bhfuil tú ar cuairt air fianáin a shocrú (‘fianáin céad pháirtí’) nó is féidir le suíomhanna gréasáin eile a ritheann inneachar ar an leathanach a bhfuil tú ag breathnú air fianáin a shocrú (‘fianáin tríú páirtí’).


Cad atá i bhfianán?

Is téacschomhad beag é fianán a ndéanann freastalaí suímh gréasáin a stóráil ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach. Dá bharr sin, beidh an freastalaí sin in ann inneachar an fhianáin sin a aisghabháil nó a léamh. Is é do bhrabhsálaí a bhainistíonn fianáin. Tá gach fianán uathúil agus bíonn roinnt faisnéis anaithnid ann amhail aitheantóir uathúil, ainm an tsuímh, digití agus litreacha. Cumasaíonn sé do shuíomh gréasáin cuimhneamh ar do chuid roghanna brabhsála.

Cineálacha fianán


a) Fianáin céadpháirtí

Is é an suíomh gréasáin a bhfuil tú ag tabhairt cuairt air a shocraíonn fianáin céadpháirtí agus is é an suíomh sin amháin atá in ann iad a léamh.

b) Fianáin tríú páirtí

Is eagraíocht eile atá éagsúil ó úinéir an tsuímh gréasáin a bhfuil tú ag tabhairt cuairt air a shocraíonn agus a úsáideann fianáin tríú páirtí. Mar shampla, chun an méid daoine a thugann cuairt ar shuíomh gréasáin a thomhas, d’fhéadfadh an suíomh gréasáin cuideachta anailísíochta tríú páirtí a úsáid, agus socróidh an chuideachta sin a fianán féin chun an tseirbhís sin a chur i gcrích. Is féidir inneachar leabaithe a bheith ar an suíomh a bhfuil tú ag tabhairt cuairt air freisin, e.g. físeáin YouTube nó taispeántais sleamhnán Flickr. Is féidir leis na suíomhanna sin a bhfianáin féin a shocrú freisin. Níos suntasaí fós, féadfaidh suíomh gréasáin líonra fógraíochta tríú páirtí a úsáid chun fógraíocht spriocdhírithe a sholáthar. Ní úsáideann an Pharlaimint seirbhísí fógraíochta.

c) Fianáin seisiúin

Stóráiltear fianáin seisiúin go sealadach le linn seisiún brabhsála agus scriostar iad ó ghléas an úsáideora nuair a dhúntar an brabhsálaí.

d) Fianáin mharthanacha

Sábháiltear fianáin mharthanacha ar do ríomhaire ar feadh tréimhse shocraithe (ar feadh bliana nó níos faide de ghnáth) agus ní scriostar iad nuair a dhúntar an brabhsálaí. Úsáidtear iad nuair nach mór dúinn a bheith ar an eolas cé thú féin ar feadh níos mó ná seisiún brabhsála amháin.

e) Flaisfhianáin

Úsáideann roinnt suíomhanna gréasáin Adobe Flash Player chun inneachar físe agus grafaicí faisnéise a sholáthar dá n-úsáideoirí. Úsáideann Adobe a chuid fianán féin agus ní féidir iad sin a bhainistiú i socruithe do bhrabhsálaí. Úsáidtear iad in Flash Player chun na gcríoch céanna agus a úsáidtear fianáin eile, i.e. chun sainroghanna a stóráil nó úsáideoirí a rianú.
Feidhmíonn flaisfhianáin ar bhealach atá éagsúil le fianáin do bhrabhsálaí gréasáin féin. In ionad fianáin shonracha a bheith ann le haghaidh feidhmeanna ar leith, tá srian curtha leis an suíomh gréasáin sa mhéid go ndéantar na sonraí go léir atá bainteach leis an suíomh a stóráil i bhfianán amháin. Is féidir leat an méid faisnéise is féidir a stóráil san fhianán sin a rialú, ach ní féidir leat an cineál faisnéise atá ceadaithe a stóráil a roghnú.


5. Cé dó a ndéantar do chuid sonraí a nochtadh?


Is ag foireann Pharlaimint na hEorpa agus ag foireann an phróiseálaithe sonraí amháin atá rochtain ar do shonraí. Ní dhéanann Parlaimint na hEorpa aon sonraí a tharchur chuig páirtithe nach iad na faighteoirí sin. Ní bheadh baint ag an gCúirt Iniúchóirí, ag an gCúirt Bhreithiúnais ná ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) leo ach amháin i gcás iniúchadh nó nós imeachta breithiúnach. Ní dhéanann Parlaimint na hEorpa aon sonraí pearsanta a tharchur chuig tríú páirtithe le go ndéanfaí margaíocht dhíreach.

In imthosca áirithe, beidh saoránaigh in ann faisnéis a roinnt go deonach leis an bpobal trí theistiméireachtaí agus ábhar closamhairc a chur isteach. Sna cásanna sin, baileofar toiliú breise. Ní bheidh an toiliú sin bailí ach i gcás aon teistiméireacht ar leith nó aon ábhar closamhairc ar leith a roinnfear ar an suíomh gréasáin.


6. Cá fhad a choimeádfar do shonraí?


Stórálfar na sonraí pearsanta chun na gcríoch ar bailíodh iad go dtí go n-iarrann na hábhair sonraí go mbainfear iad nó go dtí go ndúnfar ardán ‘lechéile’. Ina theannta sin, gheobhaidh an duine is ábhar do na sonraí meabhrúchán faoi na sonraí arna mbailiú ag an bparlaimint ag tús gach tréimhse reachtaí agus beifear in ann iarraidh ar rochtain ar ábhar a chur isteach.


7. Conas a stóráiltear do shonraí?


Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta do shlándáil d’fhaisnéise pearsanta a chosaint. Bainimid úsáid as réimse éagsúil teicneolaíochtaí slándála agus nósanna imeachta a chabhraíonn le dʼfhaisnéis phearsanta a chosaint ó rochtain, úsáid nó foilsiú neamhúdaraithe.

Déantar do chuid sonraí a stóráil i bhfreastalaithe slána a bhfuil rochtain theoranta orthu, agus tá na freastalaithe sin lonnaithe i saoráidí faoi rialú. Chun críoch stórála agus cothabhála, féadfar na sonraí pearsanta a aistriú chuig SAM i gcomhréir le hAirteagal 48 de Rialachán (AE) 2018/1725.


8. Cé na cearta atá agat agus do shonraí pearsanta á bpróiseáil againn?

Nuair a dhéanann Parlaimint na hEorpa (nó aon institiúid AE) do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil, tá sé de cheart agat fios a bheith agat faoin méid sin.

Tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar an bhfaisnéis agus í a cheartú gan moill mhíchuí má tá sí míchruinn nó neamhiomlán.

Tá sé de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith, gan difear a dhéanamh leis an tarraingt siar sin do dhlíthiúlacht na próiseála bunaithe ar an toiliú a thug tú roimh an tarraingt siar.

Faoi choinníollacha áirithe, tá sé de cheart agat iarraidh orainn do shonraí pearsanta a scriosadh nó úsáid na sonraí sin a shrianadh.

I gcás inarb ábhartha, tá sé de cheart agat cur i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta, ar fhorais a bhaineann go sonrach le do chás féin, tráth ar bith, agus an ceart chun iniomparthachta sonraí. Déanfaimid d’iarraidh a mheas, cinneadh a dhéanamh agus é a chur in iúl duit gan aon mhoill mhíchuí agus in aon chás laistigh de mhí amháin tar éis dúinn an iarraidh a fháil. Féadfar síneadh dhá mhí eile a chur leis an tréimhse sin más gá.

Féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfaimid aon athruithe ar do shonraí pearsanta a chur in iúl, nuair is féidir, do pháirtithe eile dár nochtadh do shonraí. Tá sé de cheart agat freisin gan a bheith faoi réir cinntí uathoibrithe (a dhéantar le meaisíní amháin) a dhéanann difear duitse, mar atá sainmhínithe sa dlí.

Tá sé de cheart agat, in aon chás, dul ar iontaoibh MECS mar údarás maoirseachta.

Tá na cearta atá agat i dtaca le do shonraí pearsanta luaite in Airteagail 17 go 24 de Rialachán (AE) 2018/1725.

Chun é sin a dhéanamh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Chumarsáid Gréasáin. Mura bhfuil an t-aonad in ann d’iarratas a fhreagairt, iarrfaidh siad tacaíocht theicniúil ar an bpróiseálaí sonraí.

Má tá imní ort maidir le próiseáil do chuid faisnéise pearsanta tríd an ardán seo, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le hArd-Stiúrthóireacht na Cumarsáide chun na sonraí sin a phróiseáil nó le hOifigeach Cosanta Sonraí Pharlaimint na hEorpa:

Teagmháil:

Parlaimint na hEorpa
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
dataprotection@together.eu

Oifigeach Cosanta Sonraí Pharlaimint na hEorpa
Déan teagmháil trí ríomhphost: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Ceart cúitimh

Is féidir gearáin a sheoladh am ar bith:

 • chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Déan teagmháil trí ríomhphost: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE.
[2] Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.