Politika ochrany osobních údajů


1. Úvod


Od 11. prosince 2018 se ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány Unie řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018. Toto nařízení se řídí stejnými zásadami a pravidly jako obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR.

Následující informace vycházejí z článků 15 a 16 nařízení (EU) č. 2018/1725.

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Evropský parlament neodpovídá za politiky nebo praktiky v oblasti ochrany soukromí na internetových stránkách třetích stran.


2. Proč shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme vaše údaje?


Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, abychom mohli zůstat v kontaktu s občany, kteří dobrovolně vyjádřili přání dostávat informace nebo se zapojit do akcí a iniciativ souvisejících s každodenní činností Evropského parlamentu.

Kromě toho se zpracování údajů zakládá na rozhodnutí předsednictva PE 636.718/BUR ze dne 17. června 2019, jak je popsáno v dokumentu PV\1186432CS.docx, v němž poslanci Evropského parlamentu „zdůraznili, že je důležité zachovat, a to i po volbách, zavedenou síť soukromo-veřejného partnerství, a vyjádřili názor, že komunikace s občany ohledně Evropského parlamentu musí být průběžná. Nelze vyvíjet jednorázově úsilí jednou za pět let před volbami.“

S vašimi osobními údaji se nakládá v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. a) a d) nařízení (EU) 2018/1725. Úkoly související s institucionální informační a komunikační kampaní Evropského parlamentu se provádějí ve veřejném zájmu a vycházejí ze Strategického exekutivního rámce vytvořeného Generálním sekretariátem Evropského parlamentu.

Evropský parlament zpracuje vaše osobní údaje v míře nutné pro výkon výše popsaných úkolů a pouze za podmínky, že jste jednoznačně souhlasili s jejich zpracováním. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze v míře nutné ke splnění účelů, které byly důvodem jejich předání.


3. Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů? (Správce)


Za zpracování vašich údajů odpovídá Generální ředitelství Evropského parlamentu pro komunikaci.

Inspektor ochrany údajů Evropského parlamentu zajišťuje, aby se v tomto orgánu uplatňovala ustanovení nařízení (EU) č. 2018/1725.

Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislým kontrolním orgánem. Zajišťuje, aby všechny orgány a instituce EU respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů.


4. Jaké osobní údaje shromažďujeme?


Sbíráme pouze informace, které potřebujeme ke splnění cílů stanovených při sběru. Tyto informace můžete kdykoli aktualizovat.

Informace od vás shromažďujeme těmito způsoby:

 • osobně a/nebo telefonicky

 • když se zaregistrujete na našich stránkách

Níže jsou uvedeny informace, které můžeme s vaším svolením shromažďovat:

 • jméno a příjmení;

 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, bydliště, telefonní číslo atd.);

 • preferovaný jazyk;

 • profilová fotografie;

 • odkazy na sociální média, jako je facebookový účet, twitterový účet...

 • budoucí komunikační preference, včetně odběratelských preferencí a oblastí zájmu, co se týče jedné nebo více podkategorií, o nichž byste rádi obdrželi více informací (nepovinné);

 • Evropský parlament rovněž sleduje počet uživatelů, které získali jiní uživatelé, prostřednictvím platformy pro statistické účely a účely podávání zpráv.

 • Evropský parlament rovněž sleduje, kolik z odeslaných e-mailů bylo otevřeno a to za účelem statistických vyhodnocení.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Evropského inspektora ochrany údajů můžete být na základě sběru a zpracování výše zmíněných dat profilováni, abyste mohli dostávat informace odpovídající vašim zájmům.


Soubory cookie a místní ukládání

Tyto internetové stránky používají soubory cookie pouze za tím účelem, aby umožnily nebo zkvalitnily některé funkce a aby se zvýšil uživatelský komfort. Evropský parlament využívá internet společnosti AT ke shromažďování anonymizovaných údajů pouze pro statistické účely. Parlament za žádných okolností nepoužívá soubory cookie pro účely sběru, zpracování, šíření nebo ukládání osobních údajů. Uživatelé mohou po svém původním výběru snadno změnit nastavení souborů cookie, a to kliknutím na odkaz „Změnit preference pro soubory cookie“ ve spodní části stránky.


Jak můžete zabránit zaslání souborů cookie na váš počítač?

Ukládání a využívání informací na vašem počítači nebo mobilním zařízení třetí stranou můžete cítit jako zásah do soukromí, zejména pokud se tak děje bez vašeho vědomí. Některé nebo všechny soubory cookie můžete zablokovat nebo i smazat soubory, které již byly na vašem počítači nainstalovány. Mějte však na paměti, že můžete ztratit přístup k některým funkcím. K zablokování souborů cookie musíte změnit nastavení úrovně soukromí v prohlížeči.

Někteří operátoři třetích stran vyvinuli nástroje, které znemožňují shromažďování údajů a jejich používání prostřednictvím vlastních modulů.


Soubory cookie třetích stran

Facebook, Twitter, Youtube a Mapy Google mohou používat soubory cookie ke sdílení obsahu na sociálních sítích nebo sestavování statistických údajů o návštěvách. Výskyt, počet a status těchto souborů cookie může záviset na tom, jakým způsobem tyto platformy využíváte před návštěvou internetových stránek Parlamentu nebo při ní.

Kliknutím na dané odkazy si ověříte, jakou politiku mají příslušné stránky pro soubory cookie. Nastavení souborů cookie na těchto stránkách můžete kdykoli aktualizovat kliknutím na odkaz „Změnit nastavení souborů cookie“ na konci stránky.


Co je to soubor cookie?

Většina internetových stránek, které navštívíte, používá soubory cookie pro zlepšení prohlížení. Umožňují internetovým stránkám, aby si vás „zapamatovaly“, buď během vaší návštěvy (pomocí „dočasného souboru cookie“), nebo během opakovaných návštěv (pomocí „trvalého souboru cookie“).

Soubory cookie mohou mít řadu různých funkcí. Umožňují efektivně přecházet mezi různými stránkami, ukládají vaše preference a obecně zlepšují zkušenost při prohlížení daných stránek. Soubory cookie urychlují a zjednodušují interakce mezi vámi a stránkami. Pokud webové stránky soubory cookie nepoužívají, mají za to, že jste nový návštěvník pokaždé, když přejdete na novou stránku na serveru, například když jste na předchozí stránce zavřeli menu, zobrazí se další stránka opět s otevřeným menu.

Některé internetové stránky rovněž využívají soubory cookie k tomu, aby mohly zaměřit svou inzerci nebo marketingová sdělení například na základě vašeho místa a/nebo návyků při prohlížení internetu.

Soubory cookie mohou být uloženy internetovými stránkami, které navštívíte („soubory cookie první strany“) nebo mohou být uloženy jinými internetovými stránkami, jejichž obsah je na stránkách, které si právě prohlížíte („soubory cookie třetích stran“).


Co je uvnitř souboru cookie?

Soubor cookie je prostý textový soubor uložený na vašem počítači nebo mobilním zařízení webovým serverem. Tento server může následně získat nebo přečíst obsah daného souboru cookie. Soubory cookie spravuje váš prohlížeč. Každý soubor cookie je jedinečný a obsahuje anonymní údaje, jako je jedinečný identifikátor, název webového serveru, číslice a písmena. Umožňuje serveru pamatovat si vaše preference při prohlížení.

Druhy souborů cookie


a) Soubory cookie první strany

Soubory cookie první strany ukládají webové stránky, které navštěvujete, a jen ty stránky je mohou číst.

b) Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie třetích stran ukládá a používá jiná organizace, než je vlastník stránek, které navštěvujete. Stránky mohou například měřit počet svých návštěvníků prostřednictvím třetí analytické společnosti, která k provádění této služby ukládá své vlastní soubory cookie. Internetové stránky, které navštěvujete, mohou rovněž obsahovat vložený obsah, jako jsou videa služby YouTube nebo prezentace obrázků služby Flickr. Tyto stránky mohou rovněž ukládat své vlastní soubory cookie. Ještě důležitější je to, že internetové stránky mohou využívat reklamní síť třetí strany k cílené reklamě. Parlament reklamní služby nevyužívá.

c) Dočasné (session) soubory cookie

Dočasné (session) soubory cookie se ukládají dočasně po dobu relace prohlížení a při zavření prohlížeče se smažou.

d) Trvalé soubory cookie

Trvalé soubory cookie se na počítač ukládají na předem určenou dobu (obvykle jeden rok nebo déle) a při zavření prohlížeče se nemažou. Používají se, když je nutné určit, kdo jste, při více než jedné relaci prohlížení.

e) Soubory cookie aplikace Flash

Pro přehrávání videa a zobrazování informační grafiky uživatelům využívají mnohé webové stránky Adobe Flash Player. Společnost Adobe používá vlastní soubory cookie, které není možné spravovat v nastavení prohlížeče. Aplikace Flash Player je používá pro tytéž účely, kterým slouží jiné soubory cookie, tedy k ukládání preferencí nebo sledování uživatelů.
Soubory cookie aplikace Flash fungují jinak, než fungují soubory cookie vašeho prohlížeče. Místo toho, aby zvláštní soubory cookie plnily své specifické funkce, musí každý server ukládat všechna svá data v jednom souboru cookie. Můžete určit, kolik informací může být uloženo v tomto souboru cookie, ale nemůžete si zvolit, jaký typ informací může být ukládán.


5. Kdo má přístup k vašim údajům?


K vašim údajům mají přístup pouze zaměstnanci Evropského parlamentu a zaměstnanci subjektu, který údaje zpracovává. Kromě těchto příjemců nepředává Evropský parlament údaje nikomu dalšímu. V případě auditu či soudních řízení by se však zapojil Účetní dvůr, Soudní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Evropský parlament nepředává osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu.

Za určitých okolností budou občané moci dobrovolně sdílet informace s komunitou prostřednictvím sdílení zkušeností či audiovizuálních materiálů. V těchto případech bude získán konkrétní souhlas. Tento souhlas bude platný pouze pro konkrétní obsah nebo audiovizuální materiál, který bude na internetových stránkách sdílen.


6. Po jak dlouhou dobu jsou vaše údaje uchovávány?


Osobní údaje budou uchovávány pro účely, pro které byly shromážděny, dokud subjekty údajů nepožádají o jejich odstranění nebo dokud nebude společná platforma uzavřena. Kromě toho bude subjekt údajů na začátku každého legislativního období upozorněn na to, že Parlament údaje shromažďuje, a na možnost podat žádost subjektu údajů o přístup.


7. Jakým způsobem jsou vaše údaje uchovávány?


Evropský parlament se zavazuje k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů. Využíváme celou řadu bezpečnostních technologií a postupů, abychom chránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech s omezeným přístupem, které se nacházejí v kontrolovaných zařízeních. Pro účely ukládání a údržby mohou být osobní údaje v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 2018/1725 předány Spojeným státům americkým.


8. Jak získáte přístup ke svým údajům, abyste zkontrolovali jejich správnost a v případě potřeby je opravili nebo vymazali?

Když Evropský parlament, nebo jakákoliv instituce EU, zpracovává vaše osobní údaje, máte právo o tom vědět.

Máte právo na přístup ke svým údajům a jejich opravu bez zbytečného odkladu, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Máte právo kdykoliv stáhnout svůj souhlas, aniž by byla zpochybněna zákonnost zpracování založeného na vašem předchozím souhlasu.

Za určitých podmínek máte právo požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali nebo omezili jejich využití.

V relevantních případech máte kdykoliv právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů z důvodů vycházejících z vaší konkrétní situace a máte zaručenu přenositelnost údajů. Vaši žádost posoudíme, rozhodneme a o rozhodnutí vás zpravíme bez zbytečného odkladu nebo nejpozději do měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce.

Můžete si vyžádat, abychom sdělili, je-li to možné, změny ve vašich osobních údajích dalším stranám, kterým byly vaše údaje zpřístupněny. Máte rovněž právo být vyjmuti z automatizovaných rozhodnutí (učiněných pouze stroji), které se vás týkají podle právních předpisů.

V každém případě máte právo se obrátit na Evropského inspektora ochrany údajů (EDPS), který je dohlížejícím orgánem.

Práva týkající se vašich osobních údajů jsou zakotvena v článcích 17 až 24 nařízení (EU) číslo 2018/1725.

Můžete se obrátit na oddělení pro internetovou komunikaci. Pokud nebude v kompetenci tohoto oddělení reagovat na vaši žádost, vyžádá si technickou podporu od subjektu, který údaje zpracovává.

Máte-li nejasnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím této platformy, můžete se rovněž obrátit na Generální ředitelství pro komunikaci za účelem zpracování těchto údajů nebo na inspektora ochrany údajů Evropského parlamentu:

Kontakt:

Evropský parlament
Generální ředitelství pro komunikaci
Rue Wiertz 60
B-1047 Brusel
dataprotection@together.eu

Pověřenec Evropského parlamentu pro ochranu údajů
Kontaktní e-mailová adresa: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. V případě problémů:

Stížnosti lze kdykoli zaslat:

 • Evropskému inspektorovi ochrany údajů

Kontaktní e-mailová adresa: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.
[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.