Κώδικας δεοντολογίας

mazi.eu είναι η θεσμική, μη κομματική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανεξάρτητη από κάθε πολιτικό κόμμα και ιδεολογία. Στόχος αυτής της επικοινωνιακής δράσης είναι η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως θεσμικό όργανο, δεν υποστηρίζει κανένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συμμετέχοντας σε αυτή την δράση, συμφωνείτε ότι δεν θα διανείμετε υλικό ή δεν θα οργανώσετε εκδήλωση που:

  • Τάσσεται ενάντια στα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ (άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

  • Κάνει διακρίσεις με βάση την εμφάνιση, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, το φύλο, την κουλτούρα ή την καταγωγής, την αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό άλλων ανθρώπων (άρθρο 10 της ΣΛΕΕ)

  • προωθούν συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο

  • Υποκινεί βία κατά ή / και την παρενόχληση άλλων προσώπων.

  • Περιέχει πορνογραφικό περιεχόμενο ή συνδέσμους με πορνογραφικό υλικό ή πορνογραφικούς ιστότοπους.

  • Προωθεί ή διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες

  • Παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει συμμετέχοντες που παραβαίνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις από τη δράση επικοινωνίας.