Elgesio kodeksas

esamekartu.eu – tai Europos Parlamento nešališka, bendruomeninė, nepriklausoma nuo politinių partijų ar ideologijos platforma. esamekartu.eu platformos tikslas – skatinti demokratinį dalyvavimą Europos Sąjungoje. Europos Parlamentas, kaip institucija, neremia jokios konkrečios politinės partijos ar Europos Parlamento narių. 

Šiame elgesio kodekse apibrėžiami principai, kuriais grindžiama platforma esamekartu.eu. Dalyvavimas platformos veikloje yra savanoriškas ir juo neturėtų būti naudojamasi siekiant ginti komercinius ar privačius interesus.

esamekartu.eu naudotojai apibrėžiami platformos naudojimo sąlygų. Visi registruoti naudotojai ir registruotos organizacijos laikosi šio elgesio kodekso. Konkrečios sąlygos taikomos prisidedantiems naudotojams ir prisidedančioms organizacijoms.

Užsiregistruodami platformoje esamekartu.eu registruoti naudotojai ir registruotos organizacijos įsipareigoja nereikšti nuomonės, nesidalyti turiniu ir neorganizuoti renginių:

 • kurie prieštarauja ES vertybėms: žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinei valstybei ir pagarbai žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnyje;

 • kurie prieštarauja teisėms, laisvėms ir principams, nustatytiems Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

 • kuriais diskriminuojama dėl išvaizdos, rasės, etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, lyties, kultūros ar gimimo vietos, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir (arba) kurie šiais požiūriais yra įžeidūs, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 10 straipsnyje;

 • kuriais reklamuojama konkreti politinė partija arba kandidatas;

 • kuriais skatinamas smurtas prieš kitus asmenis ir (arba) priekabiavimas prie jų;

 • kurie yra pornografiniai arba juose yra nuorodų į pornografinę medžiagą ar svetaines;

 • kuriais skatinama neteisėta veikla arba padedama ją vykdyti;

 • kurie yra neteisėti, neapykantą kurstantys ar tyčia melagingi arba klaidinantys.

Visi prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos, aktyviau bendradarbiaudami su esamekartu.eu, sutinka:

 • teikti konstruktyvius ir konkrečius pasiūlymus platformai esamekartu.eu, kuriais būtų atsižvelgiama į kitų piliečių ir organizacijų nuomones;

 • populiarinti įtraukius ir prieinamus renginius; 

 • skatinti įvairovę diskusijose aktyviai remiant įvairios visuomeninės padėties piliečių, neatsižvelgiant į lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę ir ekonominę kilmę, religiją ar išsilavinimo lygį, dalyvavimą;

 • gerbti žodžio laisvę suteikiant erdvės konkuruojančioms nuomonėms ir pasiūlymams su sąlyga, kad jais nekurstoma neapykanta ir jie nėra neteisėti;

 • pirmenybę teikti tarpvalstybiniam piliečių dalyvavimui ir, kai tai įmanoma ir aktualu, įvairių ES kalbų vartojimui;

 • užtikrinti visapusišką skaidrumą, kai teikiamos diskusijų ir renginių ataskaitos;

 • užtikrinti, kad visa dalyviams teikiama informacija diskusijų temomis (pvz., skaitmeninė, spausdintinė ar audiovizualinė medžiaga) būtų tiksli, patikima, prieinama ir joje būtų pateiktos atsekamos nuorodos;

 • užtikrinti, kad būtų laikomasi ES duomenų apsaugos taisyklių ir platformos privatumo politikos ;

 • užtikrinti, kad būtų laikomasi naudojimo sąlygų, visų pirma nuostatų dėl intelektinės nuosavybės teisių;

 • naudoti Europos Parlamento logotipą laikantis jo naudojimo sąlygų, siekiant viešinti Europos Parlamento dalyvavimą platformoje esamekartu.eu.

Europos Parlamentas pasilieka teisę neskelbti turinio arba jį pašalinti iš platformos, jei nustatoma, kad turiniu pažeidžiamas šis elgesio kodeksas. Jis taip pat pasilieka teisę neleisti registruotiems naudotojams ar registruotoms organizacijoms, kurie, kaip nustatyta, pažeidė šio elgesio kodekso principus arba naudojimo sąlygas, naudotis platforma arba panaikinti jų prieigą prie jos.