Toimintasäännöt

yhdessä.eu on Euroopan parlamentin poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton yhteisö. Alustan tavoitteena on edistää demokraattista osallistumista Euroopan unionissa. Parlamentti instituutiona ei tue mitään tiettyä puoluetta tai Euroopan parlamentin jäsentä.

Näissä toimintasäännöissä määritellään yhdessä.eu-alustalla sovellettavat periaatteet. Alustalla esiteltyyn toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, eikä alustaa pitäisi käyttää minkäänlaisten kaupallisten tai yksityisten etujen ajamiseen.

yhdessä.eu-alustan käyttäjät määritellään alustan käyttöehtojen. Kaikkien käyttäjien ja organisaatioiden on noudatettava näitä toimintasääntöjä. Sisältöä tuottaviin käyttäjiin ja organisaatioihin sovelletaan erityisehtoja.

Käyttäessään palvelua tai rekisteröityessään yhdessä.eu-alustalle rekisteröitymättömät käyttäjät sekä rekisteröityneet käyttäjät ja organisaatiot sitoutuvat olemaan ilmaisematta näkemyksiä, jakamatta sisältöä tai järjestämättä tapahtumia, jotka

 • ovat seuraavien Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa vahvistettujen EU:n arvojen vastaisia: ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina;

 • ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjaan sisältyvien oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden vastaisia;

 • syrjivät ja/tai ovat loukkaavia ulkonäön, rodun, etnisen taustan, uskonnon tai vakaumuksen, sukupuolen, kulttuurisen taustan tai syntymäpaikan, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella - Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artikla;

 • edistävät tietyn poliittisen puolueen tai ehdokkaan kannatusta

 • yllyttävät väkivaltaan ja/tai häirintään

 • ovat pornografisia tai sisältävät linkkejä pornografiseen materiaaliin tai pornosivustoille

 • edistävät tai helpottavat laitonta toimintaa

 • ovat laittomia, vihamielisiä taikka tahallisesti vääriä tai harhaanjohtavia.

Osallistuessaan aktiivisemmin yhdessä.eu-alustan toimintaan kaikki sisältöä tuottavat käyttäjät ja organisaatiot suostuvat

 • esittämään yhdessä.eu-alustalla rakentavia ja konkreettisia ehdotuksia, joissa kunnioitetaan muiden kansalaisten ja organisaatioiden mielipiteitä

 • edistämään osallistavia ja saavutettavia tapahtumia

 • edistämään monimuotoisuuden ilmenemistä keskusteluissa tukemalla aktiivisesti kaikkien kansalaisten osallistumista sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, sosioekonomisesta taustasta, uskonnosta tai koulutustasosta riippumatta

 • kunnioittamaan sananvapautta antamalla tilaa kilpaileville mielipiteille ja ehdotuksille – kunhan ne eivät ole vihamielisiä eivätkä lainvastaisia

 • edistämään kansalaisten rajatylittävää osallistumista ja eri EU-kielten käyttöä aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista

 • takaamaan täyden avoimuuden raportoidessaan keskusteluista ja tapahtumista

 • varmistamaan, että kaikki osallistujille keskustelunaiheista annettavat tiedot (esim. digitaalinen, painettu tai audiovisuaalinen aineisto) ovat täsmällisiä, luotettavia ja helposti saatavissa ja että niiden viitetiedot ovat jäljitettävissä

 • varmistamaan EU:n tietosuojasääntöjen ja alustan tietosuojakäytännön noudattamisen;

 • varmistamaan käyttöehtojen noudattamisen ja etenkin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien säännösten noudattamisen

 • käyttämään Euroopan parlamentin logoa sen käyttöehtojen, mukaisesti tuodessaan esille osallistumistaan yhdessä.eu-alustan toimintaan.

Euroopan parlamentti pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta alustalla sisältöä tai poistaa siltä sisältö, jonka havaitaan olevan näiden toimintasääntöjen vastaista.

yhdessä.eu -alustan käyttöehtojen 5 artiklan mukaisesti parlamentti pidättää itsellään oikeuden lakkauttaa palvelun käyttöoikeuden kaikkien sellaisten käyttäjien osalta, jotka rikkovat ehtoja tai mitä tahansa edellä mainittuja käyttäjiin sovellettavia käytäntöjä.

Parlamentti pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lakkauttaa rekisteröityneiden käyttäjien, sisältöä tuottavien käyttäjien, rekisteröityneiden organisaatioiden tai sisältöä tuottavien organisaatioiden yhdessä.eu-tilien käyttöoikeuden, jos se pitää sitä perusteltuna, ilman, että tästä muodostuisi korvausvastuuta edellä mainittuihin käyttäjiin nähden, etenkin jos ehtojen ja käytäntöjen määräyksiä rikotaan toistuvasti.