Codul de conduită

Site-ul impreuna-in.eu este platforma comunitară și nepartizană a Parlamentului European, neafiliată niciunui partid și niciunei ideologii politice. Obiectivul platformei impreuna-in.eu este de a promova implicarea democratică în Uniunea Europeană. Parlamentul, în calitate de instituție, nu sprijină niciun partid politic sau deputat european anume.

Acest cod de conduită definește principiile care guvernează platforma împreuna-in.eu. Participarea la activitățile platformei este voluntară și nu ar trebui să fie utilizată pentru a urmări interese comerciale sau private.

Utilizatorii impreuna-in.eu sunt definiți în condițiile sale de utilizare ale platformei. Toți utilizatorii și toate organizațiile înregistrate respectă prezentul cod de conduită. Toți utilizatorii și toate organizațiile respectă prezentul cod de conduită. Utilizatorilor și organizațiilor contribuitoare li se aplică condiții specifici.

Utilizând acest serviciu sau înregistrându-se pe platforma impreuna-in.eu, utilizatorii neînregistrați, utilizatorii și organizațiile înregistrate se angajează să nu exprime opinii, să nu partajeze conținut sau să nu organizeze evenimente care:

 • contravin valorilor UE ale demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din  Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) ;

 • contravin drepturilor, libertăților și principiilor stabilite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

 • discriminează din motive de și/sau sunt ofensatoare în ceea ce privește aspectul, rasa, originea etnică, religia sau convingerile, sexul, cultura sau originea, dizabilitatea, vârsta sau orientarea sexuală, astfel cum se prevede la articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ;

 • promovează un partid politic sau un candidat anume;

 • incită la violență și/sau la hărțuire împotriva altor persoane;

 • sunt pornografice sau conțin linkuri către materiale sau site-uri pornografice;

 • promovează sau facilitează activități ilegale;

 • sunt ilegale, incită la ură sau sunt în mod deliberat false sau înșelătoare.

Printr-o colaborare mai activă cu platforma impreuna-in.eu, toți utilizatorii și organizațiile participante convin:

 • să contribuie la platforma impreuna-in.eu cu propuneri constructive și concrete, care respectă opiniile altor cetățeni și organizații;

 • să promoveze evenimente incluzive și accesibile;

 • să încurajeze diversitatea dezbaterilor prin sprijinirea activă a participării cetățenilor din toate categoriile sociale, indiferent de gen, orientare sexuală, vârstă, mediu socioeconomic, religie sau nivel de educație;

 • respecte libertatea de exprimare acordând spațiu opiniilor și propunerilor concurente, câtă vreme acestea nu incită la ură și nu sunt ilegale;

 • să favorizeze participarea transfrontalieră a cetățenilor și utilizarea diferitelor limbi ale UE ori de câte ori este posibil și relevant;

 • să garanteze transparența deplină atunci când relatează despre dezbateri și evenimente;

 • să se asigure că toate informațiile despre subiectele de dezbatere puse la dispoziția participanților (de exemplu, materiale digitale, tipărite sau audiovizuale) sunt exacte, fiabile, accesibile și au referințe trasabile;

 • să asigure conformitatea cu normele UE privind protecția datelor și cu politica de confidențialitate a platformei;

 • să asigure respectarea condițiilor de utilizare și, în special, a dispozițiilor privind drepturile de proprietate intelectuală;

 • să utilizeze logoul Parlamentului European, în conformitate cu condițiile sale de utilizare, pentru a promova participarea sa la platforma impreuna-in.eu.

Parlamentul European își rezervă dreptul de a nu publica sau de a elimina conținutul de pe platformă despre care s-a constatat că încalcă prezentul cod de conduită. 

În conformitate cu articolul 5 al condițiilor de utilizare a site-ului impreuna-in.eu, Parlamentul își rezervă dreptul de a pune capăt accesului la serviciu pentru toți utilizatorii care încalcă condițiile sau oricare dintre politicile care le sunt aplicabile. 

Parlamentul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a sista accesul la conturile impreuna-in.eu deținute de utilizatorii înregistrați, utilizatorii contribuitori, organizațiile înregistrate sau organizațiile contribuitoare în cazul în care consideră că există motive în acest sens, fără a crea nicio răspundere din partea sa față de utilizatorii menționați anterior și, în special, în cazul unor încălcări repetate ale oricăreia dintre dispozițiile cuprinse în condițiile de utilizare și în politici.