Naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos)

1. Paslaugos aprašymas

esamekartu.eu – tai internetinė bendradarbiavimo platforma (toliau – Paslauga), kurios tikslas – skatinti piliečius ir organizacijas dalyvauti demokratiniuose procesuose. 

Platforma priklauso Europos Sąjungai, atstovaujamai Europos Parlamento, ir buvo sukurta siekiant sudaryti piliečiams ir organizacijoms galimybę aktyviai dalyvauti kuriant geresnę ateitį Europos Sąjungoje. Ji suteikia piliečiams ir organizacijoms galimybę bendrauti su esamekartu.eu bendruomene ir dalytis informacija apie veiksmus ir veiklą, taip pat patirtimi, naudojantis multimedijos turiniu, pavyzdžiui, garso įrašais, vaizdo įrašais, vaizdais ir tekstais (toliau – Turinys). Naudotojai taip pat gali dalytis istorijomis ir asmeniniais liudijimais, įrašyti veiksmus ir renginius, siūlyti ir organizuoti renginius kitiems bendruomenės nariams, taip pat teikti reklaminę medžiagą ir taip prisidėti prie Parlamento komunikacijos veiklos.

2. Kas gali naudotis Paslauga?

Paslauga gali naudotis bet kuris ES ar už jos ribų gyvenantis asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 13 metų amžiaus. Nepilnamečiai (jaunesni nei 18 metų) turi turėti vieno iš tėvų arba teisėto globėjo leidimą naudotis Paslauga. Nepilnamečio tėvai arba teisėti globėjai privalo laikytis šių Sąlygų ir atsako už savo vaiko naudojimąsi Paslauga.

Asmenys, kurie naudojasi Paslauga organizacijos vardu, patvirtina, kad jiems suteikti teisiniai įgaliojimai veikti tos organizacijos vardu ir kad ta organizacija sutinka su šiomis Sąlygomis. Organizacijos privalo informuoti Parlamentą apie bet kokius organizacijos pokyčius ir (arba) apie tai, kad jų atstovas palieka organizaciją.

3. Naudotojų kategorijos ir Paslaugos funkcijos

Platformos esamekartu.eu naudotojai yra įvairių kategorijų (toliau kartu vadinami „naudotojais“) ir naudojasi skirtingomis funkcijomis.

3.1. Neregistruoti naudotojai

Neregistruoti Naudotojai – naudotojai, nesusikūrę prisijungimo paskyros platformoje esamekartu.eu. Jie turi prieigą prie platformoje skelbiamos informacijos, renginių, atsisiuntimo centro, mokomosios medžiagos ir liudijimų bei gali šį turinį naršyti. Jie gali išsisaugoti renginius savo kalendoriuje ir dalintis jais socialiniuose tinkluose. Naudodamiesi atsisiuntimo centru, Neregistruoti Naudotojai gali atsisiųsti ir tinkinti su Parlamento kampanijomis susijusį vizualinį turinį. Jiems taip pat leidžiama atsisiųsti kitų Naudotojų kampanijos medžiagą.

3.2. Registruoti naudotojai

Registruoti Naudotojai – naudotojai, susikūrę prisijungimo paskyrą platformoje esamekartu.eu. Jie naudojasi tokiomis pat funkcijomis, kaip ir Neregistruoti Naudotojai. Tačiau jie taip pat gali redaguoti informaciją savo asmeninėje erdvėje, užsiregistruoti į renginius, lankyti mokymo kursus ir gauti laiškus.

3.3. Prisidedantys naudotojai

Prisidedantys naudotojai – registruoti naudotojai, kurie gali teikti Turinį (renginius ir liudijimus), kad jis būtų paskelbtas esamekartu.eu svetainėje. Jie naudojasi tomis pačiomis funkcijomis kaip registruoti naudotojai. Be to, jie gali įkelti kampanijos medžiagą, kurią galės atsisiųsti kiti naudotojai. Parlamentas patvirtina šį Turinį prieš jo paskelbimą esamekartu.eu.

3.4. Registruotos organizacijos

Registruotos organizacijos – organizacijos, platformoje esamekartu.eu turinčios prisijungimo paskyrą, kurią sukūrė organizacijos atstovas. Užsiregistravusios esamekartu.eu, jos gauna Parlamento pranešimus (informacinius biuletenius, kvietimus į seminarus, apklausas ir t. t.). Tai pirmasis veiksmas, kurį turi atlikti kiekviena organizacija prieš tapdama prisidedančia organizacija.

3.5. Prisidedančios organizacijos

Prisidedančios organizacijos – registruotos organizacijos, kurių atstovai gali teikti Turinį, kad jis būtų paskelbtas platformoje esamekartu.eu. Prisidedančių organizacijų atstovai naudojasi tomis pačiomis funkcijomis kaip prisidedantys naudotojai. Be to, jos gali pasiūlyti trumpą tekstą, kuris kartu su organizacijos pavadinimu ir logotipu naudojamas viešame organizacijos profilyje. Jos gali pridėti nuorodą į savo interneto svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Joms taip pat suteikiama galimybė viešame profilyje skelbti kampanijos informaciją. Parlamentas patvirtina šį Turinį prieš jo paskelbimą platformoje esamekartu.eu.

Be to, prisidedančios organizacijos gali dalyvauti konkrečiai joms skirtame forume.

4. Taikytinos sąlygos

Visi naudotojai, prisijungdami prie Paslaugos ir ja naudodamiesi, sutinka laikytis šių Sąlygų ir toliau nurodytos kitos politikos bei pranešimų:

 1.   Parlamento interneto svetainių teisinio pranešimo , išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose nurodyta kitaip;

 2.   privatumo politikos, kurioje pateikiama informacija apie duomenų subjektų teises ir asmens duomenų tvarkymą platformoje esamekartu.eu;

 3.   šio elgesio kodekso, kuriame apibrėžiami platformos esamekartu.eu naudojimą reglamentuojantys principai.

Prisidedantiems naudotojams ir prisidedančioms organizacijoms taikomos specialios sąlygos (žr. 7 skirsnį).

Parlamentas gali keisti šias Sąlygas arba pirmiau minėtą politiką siekdamas atsižvelgti į Paslaugos funkcijų pokyčius arba dėl teisinių ir saugumo priežasčių. Parlamentas informuos naudotojus apie visus esminius šių Sąlygų arba bet kurios pirmiau minėtos politikos pakeitimus.

5. Sustabdymas ir nutraukimas

Parlamentas pasilieka teisę nutraukti visų naudotojų, kurie pažeidžia šias Sąlygas arba bet kurios iš jiems taikomos pirmiau nurodytos politikos nuostatas, prieigą prie Paslaugos.

Parlamentas pasilieka teisę sustabdyti arba blokuoti prieigą prie platformos esamekartu.eu paskyrų, priklausančių Registruotiems Naudotojams, Prisidedantiems Naudotojams, Registruotoms Organizacijoms ar Prisidedančioms Organizacijoms, jei, jo įsitikinimu, tam esama pagrindo, neprisiimdamas atsakomybės pirmiau minėtų naudotojų atžvilgiu, visų pirma tais atvejais, kai šių Sąlygų ir politikos nuostatos pažeidžiamos pakartotinai.

Parlamentas oficialiai iš anksto praneša Registruotiems Naudotojams, Prisidedantiems Naudotojams, Registruotoms Organizacijoms ar Prisidedančioms Organizacijoms, kad ketina sustabdyti arba blokuoti prieigą prie jiems priklausančių platformos esamekartu.eu paskyrų, ir nurodo šio sprendimo priežastis bei paragina juos pateikti pastabas arba imtis taisomųjų veiksmų per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo.

Jei Parlamentas, išnagrinėjęs Registruotų Naudotojų, Prisidedančių Naudotojų, Registruotų Organizacijų ar Prisidedančių Organizacijų pateiktas pastabas ar atsižvelgęs į jų taisomuosius veiksmus, nusprendžia sustabdyti ar nutraukti procedūrą, jis apie tai oficialiai praneša Registruotiems Naudotojams, Prisidedantiems Naudotojams, Registruotoms Organizacijoms ar Prisidedančioms Organizacijoms.

Jei Registruoti Naudotojai, Prisidedantys Naudotojai, Registruotos Organizacijos ar Prisidedančios Organizacijos pastabų nepateikia arba jei, nepaisydamas jų pateiktų pastabų ar atliktų taisomųjų veiksmų, Parlamentas nusprendžia tęsti sustabdymo ar blokavimo procedūrą, jis apie tai oficialiai praneša Registruotiems Naudotojams, Prisidedantiems Naudotojams, Registruotoms Organizacijoms ar Prisidedančioms Organizacijoms per 15 kalendorinių dienų nuo tada, kai buvo gautas partnerio atsakymas, nurodo sustabdymo ar blokavimo priežastis, datą, nuo kurios įsigalioja šis sprendimas, bei trukmę tuo atveju, jei naudojimasis paskyra sustabdomas.

Registruoti Naudotojai, Prisidedantys Naudotojai, Registruotos Organizacijos ir Prisidedančios Organizacijos turi teisę bet kada uždaryti savo naudotojo paskyrą ir nebesinaudoti Paslauga. Tačiau Paslaugos nutraukimas neatleidžia naudotojų nuo atsakomybės, susijusios su ankstesniu Paslaugos naudojimu ir šių Sąlygų pažeidimais.

6. Bendrosios naudojimo sąlygos visiems naudotojams

6.1. Naudojimasis Paslauga

Atsižvelgiant į šias Sąlygas, naudotojams suteikiama neišimtinė, pasaulinė, neperleidžiama, nesublicencijuojama ir atšaukiama licencija naudotis teikiant Paslaugą pateikta programine įranga. Pagal šią licenciją visi naudotojai gali naudotis Paslauga tik laikydamiesi šių Sąlygų. 

Platformoje esamekartu.eu skelbiamas Turinys gali būti naudojamas laikantis šių Sąlygų (žr. 6.6 skirsnį).

1.1. Europos Parlamento logotipo naudojimas

Parlamento logotipas gali būti naudojamas tik laikantis Europos Parlamento logotipo naudojimo sąlygų, visų pirma siekiant skatinti naudotojų dalyvavimą esamekartu.eu veikloje.

6.3. Naudojimo apribojimai

Nė viena šių Sąlygų nuostata nė vienam Paslaugos naudotojui nesuteikia teisės:

 • reikalauti intelektinės nuosavybės teisių į Paslaugą arba į joje paskelbtą Turinį;

 • atgaminti, platinti, parduoti, licencijuoti ar keisti bet kurią Paslaugos ar bet kurio Turinio dalį, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal šias Sąlygas arba pagal taikytiną teisę;

 • apeiti arba išjungti Paslaugos apsaugos elementus, sukčiaujant dalyvauti arba kitaip sutrikdyti Paslaugos veikimą; 

 • naudoti Paslaugą taikant automatizuotas priemones, pvz., botus ir t. t.; 

 • rinkti ar naudoti kitų Paslaugos naudotojų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai leidžia atitinkami asmenys;

 • naudotis Paslauga brukalams platinti;

 • naudotis Paslauga komerciniam ar politiniam turiniui platinti; 

 • naudotis Paslauga bet kokioms prekėms ar paslaugoms parduoti.

6.4. Intelektinės nuosavybės pažeidimai 

Parlamentas gerbia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises ir tikisi, kad visi naudotojai, dalyvaudami esamekartu.eu bendruomenės veikloje, taip pat jas gerbs. Parlamentas pasilieka teisę pašalinti bet kokį Turinį, kuriuo pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, ir laikinai blokuoti arba pašalinti esamekartu.eu paskyras naudotojų, kurie pakartotinai pažeidžia autorių teises, prekių ženklų teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises.  

Bet kuris teisių turėtojas, sąžiningai manantis, kad platformoje esamekartu.eu paskelbtu turiniu pažeidžiamos jo autorių teisės arba prekės ženklo teisės, gali Paslaugos administratoriams siųsti pranešimą adresu copyright@together.eu.

6.5. Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Parlamentas negali būti laikomas atsakingu už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kurią gali sukelti naudojimasis Paslauga. Parlamentas visomis priemonėmis stengiasi kuo labiau sumažinti dėl techninių klaidų kylančius nepatogumus. Tam tikri platformoje esamekartu.eu skelbiami duomenys arba informacija galėjo būti sukurti ar susisteminti rinkmenose arba formatais, kuriuose pasitaiko klaidų. Tokiais atvejais Parlamentas negali užtikrinti, kad Paslauga bus teikiama sklandžiai arba kad šios problemos nepakenks jos kokybei. Parlamentas neprisiima atsakomybės už netinkamą duomenų perdavimą, kuris gali atsirasti dėl įvairių interneto tinklų arba dėl nesuderinamumo su naudotojo interneto naršykle.

Parlamentas negali užtikrinti, kad platformoje esamekartu.eu iš išorės šaltinių pateikta informacija ir naudotojų pateiktas Turinys būtų patikimi arba naujausi. Platformoje esamekartu.eu pateikta informacija ir veikla gali būti susieta su išorės svetainėmis arba taikomosiomis programomis, kurių Parlamentas nekontroliuoja ir už kurias jis negali prisiimti atsakomybės.

Kai esamekartu.eu naudotojai nusprendžia spustelėti nuorodą į kokią nors išorės svetainę, kuri nepriklauso „europa.eu“ domenui, jie išeina iš Parlamento oficialaus domeno ir jiems taikoma išorės svetainės slapukų, privatumo ir teisinė politika.

Parlamentas negali kontroliuoti su platforma esamekartu.eu susietų išorės interneto svetainių atitikties duomenų apsaugos ir prieinamumo reikalavimams, tad už tai aiški atsakomybė tenka išorės svetainei.

Šiuo atsakomybės ribojimo pareiškimu nesiekiama apriboti Parlamento atsakomybės, numatytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 340 straipsnyje.

6.6. Turinio naudojimas

Siekiant aiškumo, Turinys apibrėžiamas kaip tekstas, duomenys (neasmeniniai) ir multimedijos elementai, pavyzdžiui, tekstai, piešiniai, grafikai, piktogramos, vaizdai, nuotraukos, garso ir vaizdo medžiaga, kuriuos platformoje esamekartu.eu pateikia Parlamentas, prisidedantys naudotojai arba prisidedančios organizacijos.

6.6.1. Parlamento pateiktas Turinys

Parlamento pateiktas Turinys yra išskirtinė ES nuosavybė. Naudotojai įsipareigoja gerbti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teises, nepažeisdami pagal taikomas teisines nuostatas numatytų teisių ir išimčių.

Paprastai tekstinius duomenis ir multimedijos informaciją, kurie priklauso Europos Sąjungai (nuosavybė žymima žodžiais „© Europos Sąjunga, [metai] – Šaltinis: Europos Parlamentas“ arba „© Europos Sąjunga, [metai] – EP“) arba trečiosioms šalims („© Išorės šaltinis, [metai]) ir kurių naudojimo teisės priklauso Europos Sąjungai, naudoti pakartotinai (atgaminti ar naudoti) leidžiama asmeninio naudojimo arba tolesnio nekomercinio arba komercinio platinimo tikslais su sąlyga, kad atgaminamas visas elementas ir nurodomas šaltinis. Tačiau kai kuriais atvejais pakartotiniam tam tikrų duomenų naudojimui gali būti taikomos kitokios sąlygos; tokiu atveju atitinkama medžiaga pateikiama nurodant konkrečias su ja susijusias sąlygas.

Atgaminant atskiras šios platformos tekstinės informacijos ir multimedijos elementų dalis būtina pateikti ir viso elemento arba tinklalapio, iš kurio jis buvo paimtas, URL nuorodą.

Naudotojai įsipareigoja nepanaikinti ir nepakeisti nuorodų į autorių ar šaltinį bei nemėginti apeiti techninių priemonių, kuriomis apsaugomi dokumentai ir multimedijos elementai, pvz., spausdinimo ar atsisiuntimo apribojimų ir matomo ar nematomo žymėjimo. Už bet kokį pažeidimą gali būti traukiama civilinėn ir baudžiamojon atsakomybėn.

Tekstų arba dokumentų vertimas į kitas kalbas, kurios nėra platformoje esamekartu.eu pateiktos oficialiosios kalbos, leidžiamas su sąlyga, kad tai bus deramai nurodoma gerai matomoje vietoje, pateikiamas tinkamas atsakomybės ribojimo pareiškimas ir viskas išverčiama į atitinkamą kalbą:

„Versta iš originalios [nurodyti kalbą] redakcijos, kurią Europos Sąjunga paskelbė platformoje esamekartu.eu [nurodyti URL]: „© Europos Sąjunga, [metai] – Šaltinis: Europos Parlamentas“; arba „© Europos Sąjunga, [metai] – EP“. [Intelektinės nuosavybės teisės į vertimą turėtojo vardas ir pavardė arba pavadinimas] prisiima visą atsakomybę už vertimą į [nurodyti vertimo kalbą]“.

6.6.2. Prisidedančių naudotojų ir prisidedančių organizacijų pateiktas Turinys

Naudotojai gali naudoti Turinį, kurį platformoje esamekartu.eu pateikia prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos, tik laikydamiesi šiose Sąlygose aprašytų funkcijų ir naudojimo būdų. Toks pakartotinis naudojimas leidžiamas tik komunikacijos ir dalyvavimo tikslais, susijusiais su platformos esamekartu.eu uždaviniais, su sąlyga, kad bus pripažintas Turinio šaltinis (t. y. esamekartu.eu) ir tinkamai nurodytas (-i) atitinkamas (-i) Turinio savininkas (-ai).

Naudotojai negali pakartotinai naudoti Turinio, kurį prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos platformoje esamekartu.eu pateikė komerciniais tikslais arba bet kuriuo kitu tikslu, kuris šiose Sąlygose konkrečiai nenumatytas (taip pat žr. 7.6 skirsnį).

7. Konkrečios prisidedančių naudotojų ir prisidedančių organizacijų turinio naudojimo sąlygos

7.1. Prisidedančių naudotojų turinio pateikimas

Prisidedantys naudotojai gali pateikti Turinį platformoje esamekartu.eu tik jei, laikydamiesi šių Sąlygų ir privatumo politikos, joje užsiregistravo ir susikūrė naudotojo paskyrą, nurodydami savo vardą, pavardę ir e. pašto adresą.  

7.2. Prisidedančių organizacijų turinio pateikimas

Prisidedančios organizacijos gali pateikti Turinį platformoje esamekartu.eu, tik jei jų atstovai, laikydamiesi šių Sąlygų ir privatumo politikos, platformoje užsiregistravo ir susikūrė naudotojo paskyrą, nurodydami savo vardą, pavardę, e. pašto adresą, organizacijos pavadinimą ir savo užimamas pareigas.

Prisidedančių organizacijų viešas profilis ir kampanijos turi būti parengti viena iš oficialiųjų ES kalbų.

7.3. Turinio nuosavybė

Prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos išsaugo ir yra atsakingi už visas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su bet kokiu jų pateiktu Turiniu. 

7.4. Turinio peržiūra ir elgesio kodeksas

Prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos turi patikinti, kad laikysis elgesio kodekso ir per Paslaugą neplatins jokio Turinio, kuriuo pažeidžiamos šios Sąlygos ir (arba) elgesio kodeksas.

Prisidedančių naudotojų ir prisidedančių organizacijų platformoje esamekartu.eu pateiktą Turinį peržiūrės Parlamentas. Parlamentas pasilieka teisę pašalinti arba atsisakyti skelbti bet kokį Turinį, kuris neatitinka šių Sąlygų ar šio elgesio kodekso, neprisiimdamas jokios atsakomybės prisidedančių naudotojų ar organizacijų atžvilgiu.

Parlamento atliekama Turinio peržiūra nelemia mažesnės prisidedančių naudotojų ir prisidedančių organizacijų atsakomybės – jie lieka visiškai atsakingi už savo teikiamą Turinį ir atsako už bet kokią žalą ar kitą atsakomybę, atsiradusią dėl neteisėto naudojimosi Paslauga, įskaitant trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.

1.1. Europos Sąjungai suteikiama licencija

Pateikdami Turinį platformoje esamekartu.eu arba per ją, prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos suteikia Europos Sąjungai, kuriai atstovauja Parlamentas, pasaulinę, neišimtinę, perleidžiamą, nemokamą, nekomercinę, sublicencijuojamą licenciją naudoti tą Turinį, įskaitant teises dauginti, platinti, keisti, versti, kurti išvestinius kūrinius, demonstruoti ir perduoti visuomenei visose žiniasklaidos priemonėse, kad būtų galima valdyti, reklamuoti ar tobulinti bendrą platformą esamekartu.eu arba propaguoti Parlamento veiklą su sąlyga, kad bus nurodytas šaltinis ir Turinio savininkas.

Turinys gali būti platinamas Parlamento interneto svetainėse, socialinėje žiniasklaidoje, informavimo ir dalyvavimo renginiuose ir visuose kituose jo komunikacijos kanaluose.

Licencija išduodama visam autorių teisių ir, kai taikoma, gretutinių teisių galiojimo laikotarpiui. Jei Turinys pašalinamas, licencija panaikinama tolesnei naudojimo paskirčiai, bet ne naudojimo paskirčiai, kuri buvo leidžiama prieš jį pašalinant.

7.6. Naudotojams suteikiama licencija

Prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos taip pat suteikia platformos esamekartu.eu naudotojams pasaulinę, neišimtinę, neperleidžiamą, nemokamą, nekomercinę, nesublicencijuojamą licenciją turėti prieigą prie Turinio per Paslaugą ar naudoti tą Turinį, įskaitant teises dauginti, keisti, versti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, demonstruoti ir perduoti visuomenei visose žiniasklaidos priemonėse, kiek leidžia Paslaugos funkcijos ir tik komunikacijos bei dalyvavimo tikslais, susijusiais su platformos esamekartu.eu uždaviniais, su sąlyga, kad bus pripažintas Turinio šaltinis (t. y. esamekartu.eu) ir tinkamai nurodytas (-i) atitinkamas (-i) Turinio savininkas (-ai).

Licencija išduodama visam autorių teisių ir, kai taikoma, gretutinių teisių galiojimo laikotarpiui. Jei Turinys pašalinamas, licencija panaikinama tolesnei naudojimo paskirčiai, bet ne naudojimo paskirčiai, kuri buvo leidžiama prieš jį pašalinant.

7.7. Garantijos

Prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos patvirtina, kad:

 • jie yra įkelto Turinio autoriai ir (arba) teisių turėtojai ir (arba) yra gavę visas būtinas licencijas ir sutikimą iš trečiųjų šalių, turinčių teises į tokį Turinį;

 • jie turi teisę pagal šias Sąlygas suteikti Parlamentui ir kitiems naudotojams licenciją naudotis Turiniu; 

 • jokia trečioji šalis neturi jokių teisių į įkeltą Turinį, kurios galėtų kaip nors apriboti Parlamento ar kitų naudotojų teises, susijusias su šiomis Sąlygomis;

 • pateiktu Turiniu nepažeidžiami jokie įstatymai ar trečiųjų šalių teisės, pavyzdžiui, autorių teisės ir gretutinės teisės, prekių ženklų teisės, patentai, vaizduojamų asmenų atvaizdo teisės ir privatumo teisės.

7.8. Atsakomybė

Prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos yra visiškai atsakingi už savo pateikiamą Turinį ir yra aiškiai įpareigoti nedaryti šmeižto pareiškimų ir nepažeidinėti ar neleisti pažeisti autorių teisių, prekių ženklų teisių, duomenų apsaugos ir privatumo teisės ar bet kokių kitų juridinių teisių.

Parlamentas tokiais atvejais neprisiima jokios atsakomybės, o prisidedantis naudotojas arba prisidedanti organizacija bus atsakingi už bet kokią patirtą žalą ar kitą kilusią atsakomybę.

Prisidedantys naudotojai ir prisidedančios organizacijos atsako už bet kokius nuostolius ar žalą, kuriuos Parlamentas ar trečiosios šalys patyrė dėl jų neteisėto elgesio naudojantis Paslauga.

Prisidedantys dalyviai sutinka ginti Parlamentą, neleisti jam nukentėti nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių ar procesų, kilusių dėl bet kokio šių Sąlygų pažeidimo, įskaitant trečiųjų šalių autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, ir užtikrinti žalos atlyginimą.

7.9. Su indėliu platformoje susiję asmens duomenys

Tais atvejais, kai Turinys prieinamas visiems platforma besinaudojantiems piliečiams, asmens duomenys saugomi tol, kol duomenų valdytojas atitinkamą platformoje esamekartu.eu paskelbtą indėlį laiko aktualiu. Prisidedantys dalyviai taip pat gali paprašyti ištrinti jų pateiktą informaciją.

Nei platformoje, nei kurioje nors kitoje interneto svetainėje nebus rodomi jokie konkretūs asmens duomenys, išskyrus: 

 • prisidedančio dalyvio vardas (arba vardas ir pavardė, jei dalyvis nori būti nurodytas);

 • prisidedančio dalyvio nuotrauka; 

 • nuotrauka, kurioje gali būti atpažintinas asmuo;

 • kita kontekstinė informacija, kurią prisidedantis dalyvis gali atskleisti konkrečiame Turinio segmente.

Informacijos apie asmens duomenis, susijusius su esamekartu.eu paskyra, rasite specialiame privatumo politikos puslapyje.