Lietošanas noteikumi

mesesamkopa.eu ir Eiropas Parlamenta institucionāla, bezpartejiska platforma, kas ir neatkarīga no politiskajām partijām vai ideoloģijas. Komunikācijas mērķis ir veicināt pilsoņu līdzdalību Eiropas Savienības dzīvē un lēmumu pieņemšanā. Eiropas Parlaments, kā institūcija, neatbalsta nevienu konkrētu politisko partiju vai kandidātu.

Iesaistoties šajā komunikācijā, Jūs piekrītat neizplatīt saturu vai neorganizēt pasākumus, kas:

  • Ir pretrunā ar ES vērtībām un pamattiesībām (6.pants Eiropas Savienības līgumā, Eiropas Savienības pamattiesību harta);

  • Diskriminē vai naidīgi izturas pret dažādu izskatu, rasu, etniskās izcelmes, reliģisko uzskatu, dzimuma, kultūras, invaliditātes, vecuma vai sekusālo orientāciju personām (10.pants, Līgums par ES darbību);

  • popularizē kādu konkrētu politisko partiju vai kandidātu;

  • Mudina uz vardarību vai citu personu aizskaršanu;

  • Ir pornogrāfija vai pornogrāfiska rakstura, vai norāda uz pornogrāfiskām mājas lapām;

  • Mudina vai atvieglo nelegālas darbības;

  • Pārkāpj jebkādus likumus vai tiesisku regulējumu.

Eiropas Parlamentam ir tiesības izslēgt ikvienu dalībnieku, kas pārkāpj iepriekš minētos nosacījumus.