Kodex chování

jsmespolu.eu je institucionální nestranická platforma Evropského parlamentu, která není závislá na žádné politické straně či ideologii. Jejím záměrem je podpořit demokratické zapojení v Evropské unii. Evropský parlament jako instituce nepodporuje žádnou konkrétní politickou stranu ani poslance.

Svou účastí na této iniciativě souhlasíte s tím, že nebudete šířit obsah nebo organizovat aktivity, které:

  • obecně nejsou v souladu se základními právy EU (článek 6 Smlouvy o Evropské unii, Listina základních práv Evropské unie);

  • jsou urážlivé a/nebo diskriminují na základě vzhledu, rasy, etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, pohlaví, kultury nebo původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace (článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie);

  • propagují konkrétní politickou stranu nebo kandidáta;

  • nabádají k násilí a/nebo obtěžování jiných osob;

  • jsou pornografické, obsahují odkazy na pornografický materiál nebo pornografické webové stránky;

  • podporují nebo napomáhají nelegálním aktivitám;

  • porušují platnou legislativu.

Evropský parlament si vyhrazuje právo vyloučit ze své komunikační iniciativy jakékoli účastníky, kteří by tento kodex chování porušovali.