Tegevuspõhimõtted

üheskoos.eu on Euroopa Parlamendi institutsionaalne, erapooletu platvorm, mis ei esinda ühtegi poliitilist parteid ega ideoloogiat. Meie eesmärk on edendada demokraatlikku kaasatust Euroopa Liidus. Euroopa Parlament kui institutsioon ei toeta ühtegi kindlat poliitilist jõudu ega parlamendiliiget.

Osaledes selles kommunikatsioonikampaanias nõustud tingimusega, et Sa ei levita informatsiooni ega korralda üritusi, mis:

  • on üldises vastuolus ELi põhiõigustega (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6, Euroopa Liidu põhiõiguste harta);

  • diskrimineerivad ja/või solvavad inimesi välimuse, rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuse, soo, kultuuri, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal (ELTL artikkel 10);

  • samuti ei tohi jagatav sisu ja korraldatavad üritused soosida konkreetse erakonna või poliitikukandidaadi huve;

  • õhutavad vägivalda ja/või teiste inimeste ahistamist;

  • on pornograafilise sisuga või sisaldavad linke pornograafilisele materjalile või pornograafilistele veebilehtedele;

  • soodustavad või lihtsustavad ebaseaduslikke tegevusi;

  • rikuvad kehtivaid seadusi või määrusi.

Euroopa Parlamendil on õigus kommunikatsioonikampaaniast välja jätta need osalejad, kes rikuvad eespool nimetatud tingimusi.